logo for the-romans.eu
logo for the-romans.eu
ID=1289Eumachia building (Forum of Pompeii)
move to next page
retreat to previous page

Pompeii
Forum of Pompeii
Eumachia buildingNot much is left of this large building of the priestess Eumachia.


Eumachia  building
Click picture to enlarge


footer for Romans  page
advertentie Hekate